products

Three-phase energy-efficient isolating transformer (BTE) - IP00 - Upri 400V ∆ // Usec 230V ∆ - 400V Y+N - Power 1000VA

1000
400Δ
3x230Δ/3x400Υ+N
IP00
50-60
1765
SPT1000/D/BTE

A (mm):180
B (mm):110
C (mm):175
D (mm):75
E (mm):90

Three-phase energy-efficient isolating transformer (BTE) - IP00 - Upri 400V ∆ // Usec 230V ∆ - 400V Y+N - Power 1600VA

1600
400Δ
3x230Δ/3x400Υ+N
IP00
50-60
1766
SPT1600/D/BTE

A (mm):225
B (mm):135
C (mm):215
D (mm):87
E (mm):110

Three-phase energy-efficient isolating transformer (BTE) - IP00 - Upri 400V ∆ // Usec 230V ∆ - 400V Y+N - Power 2500VA

2500
400Δ
3x230Δ/3x400Υ+N
IP00
50-60
1767
SPT2500/D/BTE

A (mm):260
B (mm):140
C (mm):243
D (mm):100
E (mm):117

Three-phase energy-efficient isolating transformer (BTE) - IP00 - Upri 400V ∆ // Usec 230V ∆ - 400V Y+N - Power 4000VA

4000
400Δ
3x230Δ/3x400Υ+N
IP00
50-60
1768
SPT4000/D/BTE

A (mm):360
B (mm):150
C (mm):310
D (mm):240
E (mm):120

Three-phase energy-efficient isolating transformer (BTE) - IP00 - Upri 400V ∆ // Usec 230V ∆ - 400V Y+N - Power 6300VA

6300
400Δ
3x230Δ/3x400Υ+N
IP00
50-60
1769
SPT6300/D/BTE

A (mm):360
B (mm):175
C (mm):310
D (mm):240
E (mm):145

Three-phase energy-efficient isolating transformer (BTE) - IP00 - Upri 400V ∆ // Usec 230V ∆ - 400V Y+N - Power 10000VA

10000
400Δ
3x230Δ/3x400Υ+N
IP00
50-60
1770
SPT10000/D/BTE

A (mm):480
B (mm):190
C (mm):415
D (mm):320
E (mm):160

Three-phase energy-efficient isolating transformer (BTE) - IP00 - Upri 400V ∆ // Usec 230V ∆ - 400V Y+N - Power 16000VA

16000
400Δ
3x230Δ/3x400Υ+N
IP00
50-60
1771
SPT16000/D/BTE

A (mm):480
B (mm):220
C (mm):415
D (mm):320
E (mm):190

Three-phase energy-efficient isolating transformer (BTE) - IP00 - Upri 400V ∆ // Usec 230V ∆ - 400V Y+N - Power 20000VA

20000
400Δ
3x230Δ/3x400Υ+N
IP00
50-60
1772
SPT20000/D/BTE

A (mm):480
B (mm):240
C (mm):415
D (mm):320
E (mm):200

Three-phase energy-efficient isolating transformer (BTE) - IP00 - Upri 400V ∆ // Usec 230V ∆ - 400V Y+N - Power 25000VA

25000
400Δ
3x230Δ/3x400Υ+N
IP00
50-60
1773
SPT25000/D/BTE

A (mm):480
B (mm):350
C (mm):415
D (mm):320
E (mm):220

Three-phase energy-efficient isolating transformer (BTE) - IP00 - Upri 400V ∆ // Usec 230V ∆ - 400V Y+N - Power 31500VA

31500
400Δ
3x230Δ/3x400Υ+N
IP00
50-60
1774
SPT31500/D/BTE

A (mm):480
B (mm):390
C (mm):415
D (mm):320
E (mm):250

Pages